Flora si vegetatie

În formularul standard al Sitului Natura 2000 ROSCI0124 Munţii Maramureşului sunt citate următoarele 18 tipuri de habitate:

4060 Tufărişuri alpine şi boreale
4070* Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium
6150 Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios
6230* Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase - Molinion ceruleae
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan alpin
6520 Fâneţe montane
7110* Turbării active
3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor motane
8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase
8220 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase
3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix elongens de-a lungul râurilor montane
4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix
4030 Tufărişuri uscate europene
8230 Comunităţi pioniere de Sedo - Sclerothion sau Sedo albi- Veronicion silicioase
91V0 Păduri dacice de fag - Symphyto - Fagio
9110 Păduri de fag de tip Luzulo – Fagetum
7220* Izvoare petrifiante cu formare de traverin - Cratoneurion

În urma studiilor efectuate au mai fost identificate, pe lângă habitatele menţionate mai sus, un număr de 9 habitate după cum urmează:

6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii
7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin - Thlaspietea rotundifolii
6190 Pajişti panonice de stâncării - Stipo-Festucetalia pallentis
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase
91D0* Turbării cu vegetaţie forestieră
91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior, Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae
9410 Păduri acidofile de molid - Picea din etajul montan până în cel alpin - Vaccinio – Piceetea

 

  • poza.1
  • poza.2
  • poza.3
  • poza.4
  • poza.5
  • poza.6
  • poza.7

Habitate Natura 2000

4060 Tufărişuri alpine şi boreale

Este un habitat natural, larg răspândit în biotopuri naturale care se întinde pe o suprafaţă cuprinsă între 2700 şi 3000 ha. Habitatul 4060 este intim amestecat cu habitatele 4070* și 4080 cu limite sinuoase, mai ales în cazul primelor două adesea neclare și nu pot fi delimitate cartografic. Când considerăm în cadrul habitatului 4060 tufărișurile cu Juniperus sibirica ce sunt foarte asemănătoare ca structură, aspect, funcții cu tufărișurile de Pinus mugo din habitatul 4070* cu care cel mai adesea se amestecă intim. Astfel pe harta tipurilor de habitate este precizată categoria „mozaic între habitatul 4060 cu Juniperus sibirica și habitatul 4070*”.

4070* Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum (Mugo - Rhododendretum hirsuti)

Este un habitat natural, larg răspândit, cu o suprafață estimată între 450 şi 600 ha, a cărui asociaţii vegetale sunt reprezentate de Rhododendro myrtifolii-Pinetum mugo, Calamagrostio villosae - Pinetum mugo şi Vaccinio myrtilli-Pinetum mugo. Habitatul 4070* lipsește din masivul Farcău - Mihailecu, dar este prezent pe suprafețe mari pe toată culmea Munților Maramureșului ce constituie granița cu Ucraina, la altitudini peste 1500 m., ca și în culmea Țibăului din Vârful Cornedeia în Vârful Jupania, Pietrosul Bardăului și Toroiaga, unde este greu de delimitat de habitatul 4060 - faciesul cu Juniperus sibirica. Cele mai vaste și compacte întinderi se gasesc în Vârful Comanul.

4080 Tufărişuri subarctice de Salix spp.

Este un tip de habitat natural, larg răspândit în biotopuri caracteristice, în Munții Maramureșului fiind prezent pe o suprafață estimată de 40-55 ha. Asociațiile vegetale caracteristice acestui tip de habitat sunt: Triseto fusci-Salicetum hastatae; Salicetum bicoloris; Salici-Alnetum viridis. Habitatul 4080 are o dispunere extrem de fragmentară și suprafețele ocupate sunt mici. Suprafața arinișurilor verzi cu salcie sileziană a fost foarte mult diminuată în ultimii 200 de ani. Grupuri compacte izolate au fost întâlnite în masivul Farcău - Mihalecu, în timp ce în Pietrosul Bardăului, Pop Ivanul și Toroiaga sunt intim amestecate, dar bine delimitate cu habitatele 4060 cu Juniperus sibirica și 4070*. O notă cu totul particulară este dată de către arinișul verde de pe clina nordică a capătului de est al masivului Pietriceaua, unde ocupă o suprafață de circa 3 ha. Pe pante de peste 300 acest ariniș verde cu salcie sileziană foarte bine conservat se distinge prin substratul calcaros unde abundă elemente calcifile precum Scabiosa banatica.

6150 Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicatice

Habitat natural ce ocupă o suprafață estimată de 350 - 410 ha, are ca specii caracteristice: Juncus trifidus , Carex bigelowii, Carex curvula; Gnaphalium supinum, Potentilla ternate. Acest habitat este reprezentat în cea mai mare parte de pajiștile subalpine și boreale secundare dominate de Deschampsia caespitosa ce alcătuiesc fitocenoze ce pot fi încadrate asociației Phleo alpini - Deschampsietum caespitosae.  Ele se mozaichează cu pajiștile degradate ale habitatului 6230 și cu faciesul scund din Ericaceae al habitatului 4060. Numai în jurul celor mai înalte vârfuri, de peste 1850 m și pe umerii și platourile din jurul acestora se pot găsi suprafețe foarte restrânse de pajiști ce pot fi identificate ca fitocenoze ale asociațiilor Primulo-Caricetum curvulae ; Oreochloo- Juncetum trifidi, Luzuletum alpino-pilosae, Soldanello hungaricae-Ranunculetum crenati, Nardo-Gnaphalietum supini, Poo supinae-Cerastietum cerastioidis, Luzuletum alpino-pilosae. Toate sunt de mare valoare conservativă și diverse din punct de vedere floristic. Suprafața ocupată de acestea din urmă nu trece astăzi de 5 ha în tot PNMM. Pe stâncăriile de bazalte triasice de pe versantul sud - sudestic al Vf. Farcău, la 1700 - 1800 m. există fitocenoze ale asociației Oreochloo - Juncetum trifidi, ce conțin speciile extrem de rare Trifolium lupinaster ssp. angustifolium, Ranunculus thora. Acest areal trebuie să se mențină în viitor ca zonă de protecție integrală, eventual cu restricții la pășunat. De notat este prezența rară a unor specii de orhidee în aceste pajiști și care probabil indică existența în trecut a unui alt tip de habitat de pajiști cu Nardus mai bogate în specii - 6230*- și care au avut la un moment dat o valoare conservativă ridicată.

6230* Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase

Pajiștile dominate de Nardus stricta apar între 1570 - 1900 m altitudine în etajele boreal și subalpin și în cea mai mare parte sunt secundare, provenind din defrișarea molidișurilor și a tufărișurilor subalpine din habitatele 4060 și 4070*. Există o mozaicare clară a pajiștilor de Nardus stricta degradate cu cele dominate de Deschampsia caespitosa aparținând asociației boreale - subalpine Phleo alpini - Deschampsietum caespitosae care acoperă în Munții Maramureșului și în alte masive cristaline și vulcanice din Carpați suprafețe mari în etajul subalpin și în cel boreal. În măsura în care această asociație larg răspândită nu este menționată de către ghidul național consideram neesara încadrarea ei la habitatul 6150 al pajiștilor subalpine și alpine acidofile pe substrat silicatic. Dealtfel, consideram că în viitor pajiștile degradate dominate de Nardus stricta ar trebui încadrate tot la habitatul 6150 fiind sărace și nu „bogate” în specii. Pe harta habitatelor, a fost delimitată categoria „mozaic al habitatelor 6230*, 6150 și 4060 - facies cu specii de Vaccinium” pentru că cele trei categorii sunt imposibil de delimitat cartografic.

6410 Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion ceruleae)

Speciile caracteristice sunt: Molinia coerulea, Dianthus superbus, Selinum carvifolia, Cirsium tuberosum, Colchicum autumnale, Inula salicina, Silaum silaus, Sanguisorba officinalis, Serratula tinctoria, Tetragonolobus maritimus . Suprafața ocupată este de 1,8 ha. Acest habitat a fost identificat în trei mici lacuri glaciare colmatate aflate între depozitele morenaice din vastul circ glaciar de sub culmea Pietrosul Bardăului. Indivizii de Molinia sunt în asociere cu specii de Sphagnum și sunt mult mai scunzi decât cei de la altitudini mai mari și de aceea aceste fitocenoze trebuie descrise ca aparținând unei asociații noi. Nu considerăm că aceste moliniete de lac glaciar au vreo legătură cu fitocenozele de Molinia coerulea cu Sphagnum compactum din Carpații nordici, care sunt caracteristice versanților și platourilor subalpine din această regiune, Sphagno compacti-Molinietum coeruleae. În cadrul fitocenozelor se remarcă speciile de turbărie Carex pauciflora, Carex limosa și unele specii de Sphagnum. Molinietele aparent uscate la suprafață, stau, spre deosebire de sfagnetele degradate din jur, nu pe un strat gros de turbă ci sunt suspendate pe o „saltea” de apă. Natura deosebită a acestor fitocenoze cu totul aparte din tăurile glaciare de sub Pietrosul Bardăului necesita un studiu ecologic special, dar ele trebuie ferite de drenare în viitor și conservate prin înconjurarea lacurilor glaciare cu centuri compacte de tufărișuri de jneapăn.

6430 Comunităti de liziera cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan alpin

Suprafața acestui habitat este de 2890,83 ha. Aceste comunități înalte higrofile sunt foarte variate din punct de vedere floristic și au un ecart ecologic foarte mare. Sunt alcătuite exclusiv din specii ierbacee înalte foarte viguroase, higrofile, instalate pe soluri aluvionare crude bogate în nutrienți.  Sunt greu de invadat de către specii străine, deoarece în interiorul fitocenozelor există între specii o competiție acerbă pentru lumină, spațiu și hrană. Din punct de vedere conservativ valoarea lor este mare, aici existând destul de multe specii endemice carpatine, nu numai dintre plante, dar și dintre nevertebrate. Fiind situate aproape exclusiv în lungul pâraielor montane, sunt destul de dificil de evaluat într-o proporție mare. O suprafață de circa 15% din cea ocupată pe teritoiul PNMM a fost evaluată din punctul de vedere al stării de conservare. Deși în Carpații Românești este o prezență frecventă pe pereții circurilor glaciare și glacio-nivale, fitocenozele asociației Aconitetum taurici nu au fost întânite pe pereții circurilor glaciare și glacio-nivale din masivele Pietrosul Bardăului, Farcău - Mihailecu, Pop Ivan, Toroiaga sau Fântâna Stanchii în ciuda căutărilor insistente. Chiar și specia edificatoare este rar întâlnită în întregul areal - cauza fiind distrugerea lor prin călcare de către turmele de oi. O excepție importantă o constituie bazinul Țibăului, unde în lungul râului principal și al afluenților de dreapta ai acestuia, peste 60% din lungimea râurilor și pâraielor este ocupată de fitocenoze ale habitatului 6430.

6520 Fânețe montane

Acest habitat ocupa o suprafață de 11.379 ha. Acestea sunt pajiști secundare mezofile plasate într-un larg ecart altitudinal între 600 - 1600 m. Cele folosite ca fânețe în cadrul unui management tradițional au o mare diversitate floristică care se reduce foarte mult în cazul pășunilor de ovine intensive. Aceste fânețe tradiționale trebuie să fie obiectul unor măsuri de conservare aparte, diferențiate în cadrul acestui habitat, ele având cu totul alta valoare față de pășunile încadrate tot aici. Apreciem că circa 15 % din suprafața mare ocupată de pajiștile habitatului 6520 sunt reprezentate de fânețe tradiționale. Majoritatea fitocenozelor din cadrul habitatului 6520 aparțin asociației Festuco rubrae-Agrostietum capillaris, iar suprafețe mai reduse pot fi atribuite asociațiilor Poo-Trisetetum flavescentis, Trisetetum flavescentis și Anthoxantho - Agrostietum capillaris .

Nu atribuirea fitocenologică a suprafețelor de pajiști din cadrul habitatul 6520 este însă importantă, ci găsirea suprafețelor cu pajiști montane bine conservate, cu grad de ruderalizare scăzut, cu o diversitate floristică ridicată, ceea ce implică și o diversitate faunistică ridicată. Acestea aparțin după cum arătam mai sus fânețelor tradiționale din jurul vetrelor așezărilor umane. Prin contrast, pajiștile habitatului 6520 folosite ca pășuni intensive au o diversitate floristică și faunistică mult redusă. Cele două categorii net diferite între ele ca valoare conservativă ale habitatului 6520 sunt ușor de deosebit.

Fânețele tradiționale sunt în Munții Maramureșului grupate pe suprafețe foarte mari în jurul așezărilor umane importante, pe munceii din jurul acestora și sunt împărțite în mici proprietăți private despărțite prin garduri de lemn sau centuri de arbuști care, chiar ele constituie elemente de valoare ale peisajului rural tradițional. Fiecare astfel de propietate - parcelă de fâneață are un sălaș - locuință temporară- adiacent. Bogăția floristică a acestor fânețe este foarte mare dar ele vor fi greu de păstrat în viitor.Cele mai importante areale cu astfel de fânețe tradiționale fragmentate în mici proprietăți cu sălașe, acoperind muncei întregi sunt următoarele:

  •  clinele nordice ale culmii dintre Vf. Maxim -Vf. La Comandă - Vf. Mentalisa, la sud de Poienile de sub Munte;
  •  clinele predominant însorite dintre Vișeul de Sus și Moisei la sud de aliniamentul Vf. Alacului - Vf. Arșița - Vf. Lazului - Vf. Cireșului - Vf. Ihoasa;
  •  clinele însorite aflate la vest și est de Repedea.

Aceste areale cu fânețe de mare valoare conservativă din cadrul habitatului 6520 sunt incluse doar parțial în situl Natura 2000 Munții Maramureșului.

Pășunile intensive de ovine și bovine din cadrul habitatului 6520 ocupă suprafețe mari între 600 și 1500 m. Pășunatul intensiv din ultimele decenii a dus la distrugerea structurii și compoziției floristice a pajiștilor și chiar la dizlocuirea fitocenozelor originale de pajiti montane Festuco rubrae - Agrostietum capillaris cu fitocenoze ubicviste de soluri tasate Lolio - Trifolietum repentis. Acestea din urmă sunt specifice drumurilor de pământ și cărărilor create de tranzitul oamenilor și animalelor domestice, de la câmpie până la altitudini de 1900 m. În momentul în care solul din pășuni atinge un anumit nivel de tasare, fitocenozele originare de pajiști sunt înlocuite de către fitocenoze edificate de Lolium perenne și Trifolium repens, care se extind de la nivelul drumurilor și cărărilor și încep să ocupe suprafețe mai mari de pășuni,  acompaniate de alte specii cu areal larg antropofile precum Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Pimpinella saxifraga, Medicago lupulina, Bellis perennis, şi altele. Aceste fitocenoze sunt capabile să dizlocuiască orice tip de pajiști naturale sau seminaturale sub presiunea pășunatului, fiind edificate de plante cu înălțime mică, foarte fibroase, rezistente la călcare, cu regenerare foarte rapidă după pășunare. Din punct de vedere conservativ și al valorii diversității biologice ele sunt însă de valoare foarte mică.

7110* Turbării active

Atitudinal acest tip de habitat este situat începând de la 950-2050 m. Suprafața habitatului este estimată la 0,15 – 0,20 ha. Prin natura lucrurilor, fitocenozele habitatelor 7110 și 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare se mozaichează în toate tinoavele și turbăriile din Europa Centrală. Astfel, în turbăriile situate la peste 1400 de m altitudine, adeseori pernițele formate de sfagnete - Sphagnetum recurvi, Sphagnetum magellanici încadrate în habitatul 7110, alternează cu asociațiile de rogoz de turbării - Caricetum limosae, Sphagno - Caricetum rostratae, Caricetum canescenti - nigrae și altele, ce sunt încadrate în habitatul 7140.

Relieful puternic fragmentat și cu energie înaltă al Munților Maramureșului nu a permis dezvoltarea pe scară largă a tinoavelor. În estul acestor munți există un singur areal unde un tinov bombat de tip atlantic se poate instala și anume în depresiunea tectono-erozivă de la izvoarele Sâlhoiului și Ursului. Numeroase tinoave bombate active au existat în partea de vest a acestei depresiuni și au fost distruse în ultimii douăzeci de ani de exploatările forestiere rase, fiind înlocuite de pajiștile higrofile ale habitatelor 6430 și 6440. Dintre speciile rare în flora noastră am identificat aici pe Carex magellanica ssp. irrigua.

Cel mai reprezentativ tinov - totuși foarte slab bombat din PNMM este Tăul Băiței cu suprafața de 2 ha, la 1450 m altitudine din culmea ce duce spre Pietrosul Bardăulu, sub Vf. Băița. Dacă tinovul de la izvoarele Sâlhoiului este cel mai reprezentativ sub aspectul morfologiei, tinovul Tăul Băiței este cu siguranță cel mai prețios sub aspectul fitocenozelor și al speciilor pe care le conține. Aici se află o populație foarte bogată a speciei extrem de rare Scheuczeria palustris, apoi populații consistente ale speciilor rare: Drosera rotundifolia, Carex limosa, Carex pauciflora, Vaccinium oxycoccos ssp. microcarpum, Andromeda polifolia, Empetrum nigrum, Carex canescens, Lycopodium innundatum. În partea de nord a turbăriei există pâlcuri de Pinus mugo. Tăul Obcioarei aflat la izvoarele văii Obcioara Moiseiului, la sud de Vf. Lazului -1120 m are aceleași specii ca și Tăul Băiței și în plus Betula pubescens ca specie mai rară. Partea de sud-est este ocupată de moliniete turboase din habitatul 6410. Tăul Preluca Meșghii cu suprafața de 0,7 ha este situat la nord de Tăul Băiței, chiar lângă drumul forestier. Este ocupat de un sfagnet compact cu Eriophorum vaginatum, dar în afară de Carex pauciflora aici nu se mai regăsesc speciile rare de turbărie din Tăul Băiței. Turbăriile din valea Scradei la izvoarele văii Borcutului semnalate sumar de Emil Pop sunt astăzi distruse de pășunat, deși pâlcuri de Eriophorum latifolium mai există.

Specia relict glaciar rară Carex magellanica ssp. irrigua crescând lângă singurul ochi de apă rămas nedrenat în tinovul bombat-conic activ din parcela 45 B, UP VIII Ţibău, Ocolul Silvic Dragomirești. Specia este nouă pentru flora Munților Maramureșului - mai sunt cunoscute în țară populații doar în tinoavele din Munții Muntele Mare și Bihor, și localități neconfirmate din Munții Rodnei, Călimani, Munții Cibin și Făgăraș. Populația acestei specii este puternic amenințată de drenarea lagg-ului tinovului realizată în urma exploatării forestiere din parcela vecină de la nord 45 A, situată peste pârâul Sâlhoi.

7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării mişcătoare

Este reprezentat de comunităţi vegetale care formează turbă, dezvoltate la suprafaţa apelor oligotrofice până la mezotrofice, cu caracteristici intermediare între tipurile soligene şi ombrogene. Acestea prezintă o gamă largă de comunităţi de plante. Suprafața ocupată de acest tip de habitat este de sub 1 ha.

7230 - Mlaştini alcaline

Toate fitocenozele din cadrul acestui habitat au fost încadrate la asociația larg răspândită de turbărie eutrofă Carici flavae - Eriophoretum latifolii. Aceste fitocenoze apar frecvent la periferia turbăriilor unde se mozaichează fitocenozele habitatelor 7110 și 7140, dar și ca numeroase mici areale de câteva zeci de metri pătrați, răspândite în tot etajul nemoral și boreal, uneori și subalpin, între 800 și 1600 m altitudine. Aceste mici areale nu sunt decelabile cartografic.

3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor motane

Suprafața acoperită de acest tip de habitat este de 283 ha. Acest tip de habitat în mod natural este o prezență comună în lungul pâraielor cu apă permanentă din etajul boreal până în cel alpin și subalpin. Totuși, în etajul subalpin al Munților Maramureșului acest habitat este aproape în întregime distrus din cauza pășunatului cu ovine. Se mai păstrează mici segmente în arealele acoperite încă de tufărișurile boreale și subalpine ale habitatelor 4060, 4070* și 4080 sau pe pantele sudice foarte abrupte ale Toroiagei, acolo unde nu au intervenit lucrările miniere. Asociațiile identificate sunt: Caradaminetum opizii, Chrysosplenio alpini - Saxifragetum stellaris care se află pe suprafețe foarte mici la peste 1700 m. altitudine numai în masivele foarte înalte: Pop Ivan, Farcău - Mihailecu, Toroiaga, Pietrosul Bardăului, în areale punctiforme protejate de tufărișuri subalpine. Fitocenozele asociației Philonotido - Calthetum laetae pot fi găsite mai frecvent, tot punctual, până în etajul boreal. Suprafața pierdută de fitocenoze din cadrul acestui habitat în cadrul PNMM, din cauza distrugerii tufărișurilor subalpine ce le adăposteau și a suprapășunatului cu ovine este foarte mare.

8210 Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase

6190 Pajişti panonice de stâncării - Stipo-Festucetalia pallentis

8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin - Thlaspietea rotundifolii

Aceste trei tipuri de habitate saxicol-calcifile vor fi tratate unitar deoarece se asociază întotdeauna foarte strâns în cadrul masivelor calcaroase, fiind foarte greu de delimitat cartografic. Dintre acestea doar habitatul 8210 este menționat în formularul standard al sitului Natura 2000 ROSCI0124 Munții Maramureșului. Stâncăriile calcaroase sunt o prezență comună în cadrul Munților Maramureșului, în bazinele Țibăului, Ursului, Sâlhoiului, în cel superior al Țâșlei și în bazinele Repedei și Ruscovei, dar doar sub forma unor insule mici. Cele mai reprezentative masive sunt Pietriceaua din bazinul Repedei din partea vestică a masivului Farcău-Mihailecu și Pietrele Sâlhoiului. Calcarele ocupă suprafețe mici acolo unde lentilele de calcare eocene și cristaline din masele de roci metamorfice din axa orografică a munților au fost scoase la suprafață de către eroziunea diferențiată. Suprafața ocupată însumată este de circa 44,6 ha, dar habitatele calcifile saxicole sunt cele mai fragmentate din sit datorită caracterului lor intrazonal dependent de răspândirea fragmentară a substratului geologic de care depind strict.

8210 Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică

În cadrul stâncăriilor calcaroase de joasă altitudine se includ comunitățile dezvoltate în fisurile de stânci calcaroase din masivele insulare mici carbonatice ce apar risipite pe toată suprafața masivului. Fitocenoze aparținând celor mai comune două asociații calcifile saxifile central europene sunt prezente și aici, respectiv Asplenio - Cystopteridetum fragilis în locurile mai puțin umbrite și mai puțin umede, iar în cele puternic umbrite aflate adesea chiar la liziera pădurilor care ating baza stâncilor, comunități din Asplenio quadrivalenti - Poëtum nemoralis. Aceste fitocenoze acoperă suprafața stâncăriilor din cel mai reprezentativ masiv calcaros al Munților Maramureșului, Pietriceaua. Micile masive calcaroase din nordul Munților Maramureșului, Piatra Arsă și Comanul Mic adăpostesc populații consistente de Leontopodium alpinum în cadrul fitocenozelor din aceleași asociații. Numai în masivele din jumătatea estică a Munților Maramureșului, respectiv din Cearcănul și bazinele Sâlhoiului și Țibăului se află alături de fitocenozele din asociația precedentă și fitocenoze ale asociației endemice pentru Carpații nordici Saxifrago luteo-viridis - Silenetum zawadzkii . Flora calcifilă este destul de reprezentativă, cea mai caracteristică specie fiind endemismul regional al Carpaților nordici Silene (Melandrium) zawadskii care este abundentă, după cum precizam, pe stâncăriile din jumătatea estică a masivului. Din cauza relativei inaccesibilități, acest habitat este mult mai ferit ca pajiștile din jur de efectele suprapășunatului cu ovine. În mod deosebit sunt protejate masivele încojurate de centuri forestiere: Pietrele Sâlhoiului și Pitericeaua.

6190 Pajişti panonice de stâncării - Stipo-Festucetalia pallentis

Acest habitat nemenționat în fișa standard a sitului Natura 2000 Munții Maramureșului apare mozaicat cu pecedentul pe suprafața masivelor calcaroase, acolo unde panta permite instalarea unei vegetații cu acoperire mai mare și a unui strat superficial de sol. În masivele calcaroase din estul Munților Maramureșului, au fost identificate comunități dintr-o singură asociație vegetală, Thymo comosi - Festucetum rupicolae. În masivele din centrul și vestul Munților Maramureșului apar pe suprafețe mari comunități ale asociației Seseli gracilis - Festucetum pallentis, totuși fără prezența speciei diferențiale geografice Seseli gracile, absentă din Carpații nordici.

8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin - Thlaspietea rotundifoli

Deși acest tip de habitat nu este amintit în fișa standard, habitatul 8210 nu poate exista fără a fi prezent și habitatul 8120, din motive evidente. Grohotișurile calcaroase sunt prezente sub forma unor trene largi la baza abrupturilor calcaroase din toate masivele calcaroase, dar mai ales în Pietriceaua, Pietrele Sâlhoiului și Cearcănu. Habitatul este tipic, fiind prezentă specia caracteristică pentru acest tip de habitat, Galium erectum, în fitocenoze din cadrul celei mai răspândite și tipice asociații pentru habitatul 8120, Thymo comosi - Galietum albi. Structura fitocenozelor este destul de unitară în toți Munții Maramureșului. Foarte multe specii de plante migrează în acest habitat din cadrul celor două precedente, 8210 și 6190.

8220 Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase

Este un tip de habitat cu dispunere fragmentară foarte frecvent în arealul șisturilor cristaline din axa Munților Maramureșului, apărând atât la baza versanților deasupra văilor cât și ca mici masive stâncoase pe frontul versanților și pe culmi din etajul montan la altitudini cuprinse între 700 - 1600 m cât și în etajul subalpin și alpin la altitudini cuprinse între 1600 - 1900 m, bineînțeles având compoziții floristice și fitocenologice foarte diferențiate. Este greu de estimat suprafața ocupată de acest tip de habitat, fiind apreciată la circa 25-30 ha - extrem de diseminată, dar starea de conservare este cu siguranță pe cel puțin 97% din suprafață bună din cauza relativei inaccesibilități și greutăți în exploatare. În plus este singurul tip de habitat a cărui suprafață este extinsă considerabil în mod direct prin activitatea antropică, prin excavarea bazei versanților pentru trasarea drumurilor forestiere în lungul văilor montane. Cel mai frecvent se întâlnesc pe teritoriul PNMM fitocenozele asociațiilor central europene saxicole acidofile Asplenio trichomanis - Poëtum nemoralis și Hypno - Polypodietum  între 600 - 1600 m altitudine.

3240 Vegetație lemnoasă cu Salix elongens de-a lungul râurilor montane

Din cadrul acestui habitat se găsesc pe aluviuni crude mici pâlcuri de fitocenoze arbustive ce pot fi atribuite asociației Salicetum elaeagni - purpureae, în lunca râurilor Ruscova, Repedea și Cisla. Suprafața însumată a acestora nu trece de 0,8 ha.

4030 Tufărişuri uscate europene

Acest tip de habitat nu a fost găsit la investigațiile realizate pe teren. Fitocenozele asociației Vaccinio-Callunetum vulgaris sunt absente pe teritoriul Munților Maramureșului, iar acolo unde apare Calluna vulgaris, este cu totul subordonată speciilor de Vaccinium, care formează tufărișuri scunde ce se încadrează habitatului 4060. De asemenea, există mici sectoare de covoare de Calluna care se află incluse în ecosisteme forestiere. Din familia Ericaceae o lipsă remarcabilă în flora Munților Maramureșului este Bruckenthalia spiculifolia. Este de altfel discutabil dacă landurile uscate europene, habitat arbustiv acidofil tipic atlantic chiar există pe teritoriul României. O particularitate a acestei zone este și lipsa unor fitocenoze clar conturate de Spriaea ulmifolia - Calamagrostio-Spiraeetum ulmifoliae care s-ar încadra habitatului arbustiv saxicol 40A0*. Astfel de fitocenoze sunt de altfel comune în Carpați.

8230 Comunități pioniere de Sedo - Sclerothion sau Sedo albi- Veronicion silicioase

Suprafața habitatului este estimată la 10-13 ha. Acest tip de habitat ocupă stâncăriile silicoase însorite, cu micromedii aride de la altitudini joase, sub 1200 m. „Ca urmare a deficitului hidric, această vegetaţie deschisă este caracterizată de muşchi, licheni şi plante suculente - Crassulaceae”. Este întotdeauna mozaicat cu habitatele 8220 și 8110 fiind practic imposibil de delimitat cartografic. Atât la nivel fitocenologic cât și în ghidurile naționale asociațiile ce sunt de inclus în acest tip de habitat sunt foarte slab descrise. Totuși, semnalăm fitocenoze ale asociațiilor Alyssetum muralis - identificată până acum numai pe stâncăriile silicatice de joasă altitudine din Munții Gilău și Sedo acri - Poetum compressae - asociație nouă pentru România pe stâncăriile silicioase aride de joasă altitudine de pe bordura sudică a Munților Maramureșului. Suprafața ocupată de acest habitat este dificil de estimat, dar este foarte redusă, în jur de 10-13 ha. Starea de conservare este bună, datorită inaccesibilității habitatului, putând fi afectată doar punctual de către cariere. În ghidul național se include în acest habitat asociația Sileno rupestris - Sedetum annuui care în România apare numai pe teritoriul Munților Maramureșului, fiind de aceea extrem de importantă la nivel național. Această încadrare la habitatul 8230 este însă greșită, deoarece atât autorul care a publicat asociația pentru prima dată pe teritoriul României cât și autorii unei sinteze naționale fitocenologice sau autori străini care au studiat asociația în Franța subliniază că este vorba despre fitocenoze de grohotișuri silicioase, așa cum am constatat și noi pe valea Cisla, deci încadrate la habitatul 8110.

91V0 Păduri dacice de fag - Symphyto - Fagion

Suprafața ocupată de acest tip de habitat de importanță conservativă foarte mare este de 38.000 ha. Speciile ce diferențiază biogeografic și fitocenologic făgetele carpatice ale habitatului 91V0 sunt: Dentaria glandulosa, Symphitum cordatum, Pulmonaria rubra, Helleborus purpurascens, Euphorbia carniolica, Aconitum moldavicum, Hieracium rotundatum, Asplenium scolopendrium, toate specii endemice carpatice sau carpato-balcanice. Lipsa acestor elemente de obicei este asociată unor insule de făgete acidofile sau bazifile de tip central - european din habitatele 9110 sau 9130, care sunt dominante în arealele de dealuri înalte din România. Deși tratate ca un habitat unitar pe baza speciilor diferențiale, făgetele carpatice cuprind mai multe tipuri de fitocenoze, destul de diferite din punct de vedere ecologic, diferențiate în primul rând după caracteristicile fizice și geochimice ale substratului. Făgetele dacice pot fi separate în cele acidofile și respectiv neutrofile. Primele pot fi identificate pe baza prezenței speciei carpato-balcanice acidofile Hieracium rotundatum alcătuind fitocenoze încadrate asociației Hieracio rotundati - Fagetum. Natura predominant stâncoasă a substratului și pantele mari este reflectată de prezența unor specii ale alianței Moehringio - Acerenion ale pădurilor de surduc, ce reflectă interferența cu fitocenozele asociației Phyllitidi - Fagetum și cu alte asociații de păduri de surduc, separate de aceasta din urmă în habitatul 9180*. Spre limita cu etajul boreal sau în văile adânci afectate de inversiuni termice, în făgete și făgeto - brădete se amestecă un număr de elemente boreale, provenite din molidișuri.

9110 Păduri de fag de tip Luzulo – Fagetum

Acest tip de habitat natural reprezintă pădurile de amestec de molid, cu fag şi brad, cu vulturică, pădurile de fag şi brad cu Festuca drymeia, pădurile de fag şi brad cu vulturică, pădurile de fag şi brad cu afin ori pădurile de fag cu Festuca drymeia. Valoarea conservativă a acestui tip de habitat este redusă, suprafața ocupată de acesta în PNMM fiind de 6.893 ha.Asociaţii vegetale ce pot fi asociate acestui habitat în parcelele investigate sunt: Festuco drymeiae-Fagetum Morariu; Hieracio rotundati-Fagetum, Deschampsio flexuosae-Fagetum. Stratul arborilor este reprezentat de specii precum: Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies, Acer pseudoplatanu. În stratul arbuştilor se întâlnesc specii precum: Corylus avellana, Rubus hirtus, Rubus idaeus. Stratul herbaceu este reprezentat de specii precum: Hieracium rotundatum, Luzula luzuloides, Prenanthes purpurea, Athyrium filix-femina, Dryopteris dilatata, Dryopteris filix-mas, Calamagrostis arundinacea, Doronicum austriacum, Polygonatum verticillatum, Galium odoratum, Lamium galeobdolon, Carex sylvatica, Mycelis muralis, Phegopteris connectilis.

9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

Acest tip de habitat natural reprezintă pădurile dacice de fag şi carpen cu Cardamine bulbifera, Carex pilosa, ori cu Galium odoratum. Pădurile din acest tip de habitat sunt distribuite în etajul colinar şi subetajul montan inferior, mai rar în subetajul montan mijlociu al Carpaţilor româneşti, la altitudini cuprinse între 200-300 şi 850-1000 m, pe versanţi în general umbriţi, slab până la mediu înclinaţi, cu expoziţii diferite, pe culmi şi platouri, pe roci de tipul molaselor - argile, nisipuri, pietrişuri- pe marne, gresii calcaroase, calcare, şisturi cristaline. Valoarea conservativă a acestuia este redusă, iar suprafața acestui habitat identificată  este de 1.411,54 ha. Asociaţiile vegetale ce pot fi asociate acestui habitat în parcelele investigate sunt: Carpino-Fagetum; Galio schultesii-Fagetum; Lathyro venetus-Fagetum. Stratul arborilor este reprezentat de specii ca: Fagus sylvatica, Fagus sylvatica juv., Picea abies, Picea abies juv., Abies alba, Abies alba juv., Quercus petraea, Quercus petraea juv., Acer pseudoplatanus, Acer pseudoplatanus juv., Populus tremula, Populus tremula juv., Betula pendula, Salix caprea. În stratul arbuştilor sunt întâlnite specii precum: Corylus avellana, Sambucus racemosa, Rubus hirtus, Rubus chloocladus, Rubus idaeus, Vaccinium myrtillus. Stratul herbaceu cuprinde speciile: Galium odoratum, Symphytum cordatum, Athyrium filix-femina, Circaea lutetiana, Dryopteris filix-mas, Luzula luzuloides, Aegopodium podagraria, Gymnocarpium robertianum, Sanicula europaea, Myosotis sylvatica, Cardamine impatiens, Mycelis muralis, Gentiana asclepiadea, Moehringia trinervia, Silene vulgaris.

7220* Izvoare petrifiante cu formare de traverin - Cratoneurion

Acest habitat, deși foarte restrâns în Munții Maramureșului din cauza arealelor reduse ocupate de calcare are o semnificație cu totul deosebită din cauza prezenței în cadrul său a unei specii endemice pentru grupa nordică a Carpaților Orientali, Cochlearia borzaeana. Aceasta este strict specifică pentru acest tip de habitat, ce în România se găsește pe suprafețe mici, fiind extins insular în toți Carpații, habitat ce este specific pentru bioregiunea alpină și continentală. O asociație echivalentă vicariantă cu Cochlearia borzaeana nu a fost descrisă încă din Carpații nordici românești. Suprafața ocupată de habitatul 7220* cu Cochlearia borzaeana este de 0,19 ha. Starea de conservare a habitatului este foarte bună și constituie locco classico al speciei.

6440 Pajişti aluviale ale văilor râurilor din Cnidion dubii

Apar frecvent în etajul boreal în luncile râurilor montane și mai ales în depresiunea largă de la izvoarele Sâlhoiului și Ursului în locul defrișărilor recente. Este vorba despre fitocenoze cu valoare conservativă relativ redusă la nivel regional și cu răspândire punctiformă, insulară în cadrul altor habitate, fapt care le face greu de cartografiat.

9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion pe substrate calcaroase

Acest tip de habitat natural reprezintă pădurile xero-termofile de fag dezvoltate pe soluri calcaroase, adesea superficiale, de obicei pe versanţi abrupţi, din domeniile medio-european şi atlantic ale Europei occidentale şi Europei centrale şi central-nordice, în general cu subarboret şi strat herbaceu relativ bine dezvoltat, cu rogozuri - Carex alba, C. flacca, C. montana, C. digitate, graminee - Sesleria albicans, Brachypodium pinnatum, orhidee - Cephalanthera spp., Neottia nidus-avis, Epipactis leptochila, E. helleborine. În cadrul PNMM habitatul ocupă o suprafață de 27,95 ha.

91D0* Turbării cu vegetaţie forestieră

Acesta este un tip de habitat prioritar, având astfel o valoare conservativă foarte ridicată și cuprinde fitocenoze aflate la altitudini de peste 1000 m, formate din specii boreale, oligotrofe, mezo-oligoterme, higrofite, acidofile. Habitatul se găsește în zone cu păduri de conifere şi foioase pe substrat turbos, umed până la ud, cu un nivel permanent ridicat al pânzei freatice, uneori chiar mai înalt decât în zonele din vecinătate. Apa este întotdeauna săracă în nutrienţi. Comunităţile vegetale sunt în general dominate de Picea abies, Betula pubescens, Frangula alnus, diverse alte specii caracteristice turbăriilor sau, mai general, biotopurilor oligotrofe, precum Vaccinium spp., Sphagnum spp., Carex spp.

Reprezintă zona de graniță între două habitate distincte, în cadrul parcului fiind prezent izolat, dar în stare naturală, cu o distribuție fragmentară și cu o suprafață ce însumează 80,89 ha. În ciuda stabilității și coexistenței îndelungate este un habitat senzitiv care la orice modificare precum: alterarea cursurilor de apă, drenaj, tăieri de arbori, pășunatul intensiv, plantări de alte specii decât cele locale, din habitatul învecinat, poate duce la o schimbare a gradului de aport hidric. Este un habitat care nu are o diversitate vegetală mare, dar are un rol foarte important în conservarea de specii rare sau relicte.

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior, Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae

În cadrul PNMM, habitatul este prezent în lungul rețelei hidrografice din zona montană inferioară şi mijlocie, pe luncile inundabile ale văilor, râurilor şi pârâurilor sau terenurilor cu exces de umiditate, ce asigură condiţii optime de dezvoltare a speciilor hidrofile de plante, la altitudini între 400 şi 1400 m, pe terase joase şi maluri de râuri şi pârâuri, în luncile montane înguste, pe versanţi umezi, pe grindurile nisipoase din preajma albiei râurilor şi pârâurilor, pe luncile dintre grindurile de mal şi locurile de sub terasă, pe terasele joase din marile lunci în care apa stagnează timp mai îndelungat. Este un habitat prioritar cu valoare conservativă foarte ridicată și cu răspândire largă, în parc ocupând o suprafață de 80,17 ha. Râurile și pârâurile montane din Munții Maramureșului, din cauza activităților forestiere au suferit modificări mari în arealul albiei lor majore sau pe talveg, acolo unde se instalează de obicei acest habitat.

9410 Păduri acidofile de molid – Picea din etajul montan până în cel alpin - Vaccinio - Piceetea

Habitat ce include păduri de conifere subalpine și alpine în care sunt cuprinse două subtipuri: păduri de molid subalpine și păduri de molid perialpine. Ca structură, conține un strat al arborilor compus exclusiv din molid sau cu puțin amestec cu scoruș de munte și paltin de munte. Stratul arbustiv lipsește sau este slab dezvoltat. Acest habitat natural reprezintă păduri montane acidofile de molid şi de amestec cu brad şi fag, la altitudini cuprinse între 1000 m şi 1850 m, situate pe versanţi aflaţi în variate expoziţii, pe soluri podzolice superficiale, acide dezvoltate pe roci silicioase sau calcaroase. Stratul herbaceu este reprezentat de specile: Oxalis acetosella, Soldanella hungarica, Vaccinium myrtillus, Hyloconium spp., Politrichum spp, oferind habitatului o valoare conservativă mare. În interiorul PNMM acest tip de habitat are o răspândire largă, ocupând o suprafață de 37.254 ha.