POS Mediu

siglesus

Scurtă descriere a PNMM

Situat în partea de nord a județului Maramureș, PNMM este o arie naturală protejată destinată conservării peisajului şi tradiţiilor locale, protejării moştenirii naturale, spirituale şi culturale a zonei, gospodăririi durabile a pădurilor şi încurajării turismului bazat pe aceste valori. Suprafața acestuia este de 133.418 ha.
De asemenea peste suprafața parcului se suprapun, începând cu anul 2007, situl Natura 2000 ROSCI0124 Munții Maramureșului cu suprafata de 106.909 ha și începând cu anul 2011 situl Natura 2000 ROSPA0131 Munții Maramureșului cu suprafata de 70.972 ha. Cele două arii protejate de interes comunitar necesită măsuri/acțiuni de management adecvate, legale, administrative sau contractuale în scopul menținerii, îmbunătățirii sau refacerii statutului favorabil de conservare a speciilor și/sau habitatelor pentru care au fost desemnate.
PNMM include un număr de 10 localități, din care șapte sunt amplasate de-a lungul râului Vișeu, iar trei de-a lungul văii Ruscovei - un afluent principal al acestuia. Populația totală este de apoximativ 90.000 de locuitori și s-a ocupat în mod tradițional de minerit, agricultură extensivă, respectiv silvicultură, exploatarea și prelucrarea lemnului. În condițiile falimentării mineritului, celelalte două domenii de activitate au preluat parte din forța de muncă, dar și consecințele nefaste ale intensificării presiunii pe resursele naturale existente.

Denumirea proiectului

„Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”.

Denumirea solicitantului:

R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului ce are ca acțiune principală respectarea regimului de arie naturală protejată prin: menţinerea biodiversităţii, respectiv conservarea speciilor şi habitatelor, reglementarea, monitorizarea şi controlul activităţilor care folosesc resursele naturale ale parcului, dezvoltarea turismului durabil, care promovează valorile naturale, tradiţionale, istorice şi culturale ale zonei, prijinirea economiei locale, promovarea tradiţiilor şi practicilor tradiţionale.

Bugetul proiectului

Valoare totală proiect: 5,376,229.23 Lei / 1,208,304.32 Euro
Valoare eligibilă proiect: 5,376,229.23 Lei / 1,208,304.32 Euro
Contribuţia financiară Comunitară solicitată: 4,838,606.30 Lei / 1,087,473.88 Euro

Durata proiectului: 30 luni.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general:

Aplicarea managementului corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului, atât în vederea creşterii gradului de conservare a biodiversităţii, habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională, cât şi pentru crearea cadrului necesar activităţilor de vizitare, informare, conştientizare şi gestionare durabilă a resurselor naturale

Obiective specifice:

- O1: Creşterea nivelului de expertiză şi fundamentare necesar actualizării / revizuirii planului de management şi elaborării măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară / naţională din aria naturală protejată
- O2: Îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare şi informare
- O3: Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare prin implementarea protocoalelor de monitorizarea a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară / naţională în scopul atingerii obiectivelor de conservare propuse
- O4: Minimizarea impactului negativ al vizitatorilor şi comunităţilor locale asupra biodiversităţii
- O5: Creşterea nivelului de informare şi conştientizare
- O6: Întărirea capacităţii instituţionale de a gestiona aria naturală protejată

Activităţile proiectului:

A. Activităţi de actualizare / revizuire a planului de management şi elaborare a măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară / naţională din aria naturală protejată - activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare.
A1. Elaborarea de studii asupra stării de conservare, inventarieri şi cartografieri a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională din cadrul ariei naturale protejate, respectiv propuneri de măsuri de conservare, care vor fi cuprinse în planul de management.
A2. Elaborarea unui studiu socio-economic, care să fundamenteze măsurile de conservare din planul de management, în conformitate cu prevederile art. 2 al. (3) Directiva Habitate şi art. (2) Directiva Păsări, în cadrul ariei naturale protejate.
A3. Elaborarea unui studiu privind impactul, presiunile şi ameninţările asupra habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională din cadrul ariei naturale protejate.
A4. Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională din cadrul ariei naturale protejate, respectiv protocoalelor de monitorizare aferente.
A5. Actualizarea / revizuirea Planului de Management Integrat prin corelarea tuturor datelor şi informaţiilor deţinute, respectiv elaborarea măsurilor de conservare a biodiversităţii.
A6. Supunerea Planului de Management Integrat la procedura SEA şi aprobarea Planului de Management de către Autorităţile Competente conform legislaţiei în vigoare.

B. Amenajarea şi dotarea infrastructurii centrului de vizitare, respectiv a marcajelor existente şi a potecilor / traseelor tematice
B1. Refacerea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea marcajelor existente.
B2. Realizarea şi dotarea potecilor tematice (traseelor tematice).
B3. Amenajarea infrastructurii centrului de vizitare.
B3.I. Dotarea cu elemente de mobilier şi accesorii.
B3.II. Dotarea cu elemente care asigură diseminarea informaţiilor, utilizează metodelor de interpretare şi soluţii alternative de transmitere.
B3.III. Dotarea cu echipamente multimedia, tehnologii audio şi video, care evidenţiază valorile capitalului natural din aria naturală protejată.

C. Activităţi privind menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională din aria naturală protejată
C1. Realizarea monitorizării habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională, respectiv implementarea protocoalelor de monitorizare.

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare, atât pentru creşterea nivelului general de conştientizare şi informare, cât şi în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă primită
E1. Organizarea de activităţi de consultare publică aferente procedurii de elaborare şi aprobare a planului de management integrat.
E2. Organizarea de activităţi, cu copiii, în teren şi în unităţi şcolare, ce au ca scop creşterea nivelului general de conştientizare.
E3. Organizarea de activităţi, cu adulţii, per localităţi, ce au ca scop creşterea nivelului general de conştientizare şi teme de interes major: conservarea biodiversităţii, beneficiile economice şi sociale generate de reţeaua Natura 2000, impactul agriculturii tradiţionale şi impactul arhitecturii tradiţionale.
E4. Realizarea / producerea şi distribuirea de materiale, necesare activităţilor din proiect, ce au ca scop creşterea nivelului general de conştientizare şi informare.
E5. Realizarea pe pagina web a ariei naturale protejate a unei secţiuni dedicate proiectului, în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă primită, respectiv actualizarea şi programarea paginii web cu o secţiune dedicată planului de management.
E6. Evaluarea impactului activităţilor de informare şi conştientizare asupra grupurilor ţintă, vizitatorilor.
E7. Organizarea de activităţi de informare şi publicitate, în legatură cu asistenţa financiară nerambursabilă.

F. Activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a ariei naturale protejate
F1. Organizarea de sesiuni de instruire.
F2. Dotarea cu echipamente şi instrumentar necesar pentru monitorizarea stării de conservare.
F3. Dotarea cu mijloace de transport destinate activităţilor specifice de menţinere şi conservare a ariei naturale protejate .
F4. Dotarea cu echipamente şi software necesare în vederea creşterii capacităţii instituţionale de gestionare a ariei naturale protejate.

MP. Activităţi de management al proiectului (MP) şi ale unităţii de implementare a proiectului (UIP)
MP1. Dotarea cu echipamente necesare în vederea desfăşurării activităţii UIP
MP2. Management de proiect, de contracte, al achiziţiilor publice, al comunicării şi al resurselor: umane şi financiare.
MP3. Auditarea şi evaluarea proiectului.

Dintre rezultatele proiectului amintim:

Activitatea A:
 •  1 studiu de evaluare a stării de conservare pentru 20 de păsări vizate de proiect
 •  1 inventariere pentru 20 de păsări vizate de proiect
 •  1 cartografiere pentru 20 de păsări vizate de proiect
 •  1 studiu de evaluare a stării de conservare pentru 17 habitate vizate de proiect
 •  1 inventariere pentru 17 habitate vizate de proiect
 •  1 cartografiere pentru 17 habitate vizate de proiect
 •  1 studiu de evaluare a stării de conservare pentru 9 mamifere vizate de proiect
 •  1 inventariere pentru 9 mamifere vizate de proiect
 •  1 cartografiere pentru 9 mamifere vizate de proiect
 •  1 studiu de evaluare a stării de conservare pentru 2 amfibieni şi 1 reptilă vizate de proiect
 •  1 inventariere pentru 2 amfibieni şi 1 reptilă vizate de proiect
 •  1 cartografiere pentru 2 amfibieni şi 1 reptilă vizate de proiect
 •  1 studiu de evaluare a stării de conservare pentru 8 peşti vizaţi de proiect
 •  1 inventariere pentru 8 peşti vizaţi de proiect
 •  1 cartografiere pentru 8 peşti vizaţi de proiect
 •  1 studiu de evaluare a stării de conservare pentru 8 nevertebrate vizate de proiect
 •  1 inventariere pentru 8 nevertebrate vizate de proiect
 •  1 cartografiere pentru 8 nevertebrate vizate de proiect
 •  1 studiu de evaluare a stării de conservare pentru 11 plante vizate de proiect
 •  1 inventariere pentru 11 plante vizate de proiect
 •  1 cartografiere pentru 11 plante vizate de proiect
 •  1 platformă GIS cu bază de date geo-spaţiale, confrom specificaţiilor INSPIRE
 •  1 hartă a suprapunerilor între ariile naturale protejate
 •  1 hartă a ecosistemelor
 •  1 hartă a habitatelor, vizate de proiect, după clasificarea naţională
 •  1 hartă a speciilor de floră şi faună naţională, vizate de proiect
 •  1 hartă a tuturor habitatelor de importanţă comunitară (Natura 2000) vizate de proiect (conform capitol B.6. DESCRIEREA SPECIILOR/HABITATELOR/ASPECTELOR DE BIODIVERSITATE VIZATE DE PROIECT), respectiv câte o hartă individuală pentru fiecare habitat
 •  1 hartă a tuturor speciilor de mamifere de importanţă comunitară (Natura 2000) vizate de proiect (conform capitol B.6. DESCRIEREA SPECIILOR/HABITATELOR/ASPECTELOR DE BIODIVERSITATE VIZATE DE PROIECT)
 •  1 hartă a tuturor speciilor de amfibieni şi reptile de importanţă comunitară (Natura 2000) vizate de proiect (conform capitol B.6. DESCRIEREA SPECIILOR/HABITATELOR/ASPECTELOR DE BIODIVERSITATE VIZATE DE PROIECT)
 •  1 hartă a tuturor speciilor de peşti de importanţă comunitară (Natura 2000) vizate de proiect (conform capitol B.6. DESCRIEREA SPECIILOR/HABITATELOR/ASPECTELOR DE BIODIVERSITATE VIZATE DE PROIECT)
 •  1 hartă a tuturor speciilor de nevertebrate de importanţă comunitară (Natura 2000) vizate de proiect (conform capitol B.6. DESCRIEREA SPECIILOR/HABITATELOR/ASPECTELOR DE BIODIVERSITATE VIZATE DE PROIECT)
 •  1 hartă a tuturor speciilor de plante de importanţă comunitară (Natura 2000) vizate de proiect (conform capitol B.6. DESCRIEREA SPECIILOR/HABITATELOR/ASPECTELOR DE BIODIVERSITATE VIZATE DE PROIECT)
 •  1 hartă a tuturor speciilor de păsări de importanţă comunitară (Natura 2000) vizate de proiect (conform capitol B.6. DESCRIEREA SPECIILOR/HABITATELOR/ASPECTELOR DE BIODIVERSITATE VIZATE DE PROIECT)
 •  1 hartă a distribuţiei, cu date statistice cantitative şi calitative, pentru toate speciile de floră vizate de proiect (conform capitol B.6. DESCRIEREA SPECIILOR/HABITATELOR/ASPECTELOR DE BIODIVERSITATE VIZATE DE PROIECT), respectiv câte o hartă individuală pentru fiecare specie de floră de importanţă comunitară / naţională din aria naturală protejată
 •  1 hartă a distribuţiei, cu date statistice cantitative şi calitative, pentru toate speciile de faună vizate de proiect (conform capitol B.6. DESCRIEREA SPECIILOR/HABITATELOR/ASPECTELOR DE BIODIVERSITATE VIZATE DE PROIECT), respectiv câte o hartă individuală pentru fiecare specie de faună de importanţă comunitară / naţională din aria naturală protejată
 •  1 hartă a impacturilor
 •  1 hartă a ameninţărilor potenţiale
 •  1 hartă a zonelor de monitorizare propuse în metodologiile şi planurile pentru monitorizare
 •  1 studiu socio-economic de fundamentare a măsurile de conservare din planul de management, în conformitate cu prevederile art. 2 al. (3) Directiva Habitate şi art. (2) Directiva Păsări, în cadrul ariei naturale protejate
 •  1 studiu privind impactul, presiunile şi amenintările asupra habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională
 •  1 set de metodologii şi planuri pentru monitorizare stării de conservare pentru 20 de păsări vizate de proiect
 •  1 set de metodologii şi planuri pentru monitorizare stării de conservare pentru 17 habitate vizate de proiect
 •  1 set de metodologii şi planuri pentru monitorizare stării de conservare pentru 9 mamifere vizate de proiect
 •  1 set de metodologii şi planuri pentru monitorizare stării de conservare pentru 2 amfibieni şi 1 reptilă vizate de proiect
 •  1 set de metodologii şi planuri pentru monitorizare stării de conservare pentru 8 peşti vizaţi de proiect
 •  1 set de metodologii şi planuri pentru monitorizare stării de conservare pentru 8 nevertebrate vizate de proiect
 •  1 set de metodologii şi planuri pentru monitorizare stării de conservare pentru 11 plante vizate de proiect
 •  22 protocoale de monitorizare pentru habitate şi specii de importanţă comunitară / naţională aferente metodologiilor şi planurilor pentru monitorizare
 •  1 plan de management integrat elaborat
 •  1 raport privind corelarea datelor şi informaţilor necesare actualizării / revizuirii Planului de Management Integrat, respectiv elaborării măsurilor de conservare
 •  1 plan de management integrat avizat şi aprobat de către Autorităţile Competente
   măsuri de conservare pentru specii:
 •  măsuri de conservare pentru 17 habitate de importanţă comunitară şi/sau naţională
Activitatea B:
 •  11 marcaje existente amenajate şi dotate pentru primirea vizitatorilor
 •  3 poteci tematice (trasee tematice) amenajate şi dotate pentru primirea vizitatorilor
 •  1 Centru de vizitare (în cadrul Sediului Central imobil existent, mansardă încăpere 1 [suprafaţă 67 mp], mansardă încăpere 2 [suprafaţă 27 mp], parter încăpere 3 [suprafaţă 40 mp]) amenajat şi dotat pentru primirea vizitatorilor
Activitatea C:
 •  4 rapoarte de monitorizare aferente protocoalelor de monitorizare implementate în Anul I de proiect
 •  4 rapoarte de monitorizare aferente protocoalelor de monitorizare implementate în Anul II de proiect
Activitatea E:
 •  listă de observaţii emise de către membrii Consiliului Ştiinţific cu privire la Planul de Management Integrat
 •  listă de observaţii emise de către membrii Consiliului Consultativ şi comunitatea locală cu privire la Planul de Management Integrat
 •  minim 57 de persoane / instituţii, aparţinători ai Consiliului Consultativ, participante la consultare
 •  minim 15 persoane, aparţinători ai Consiliului Ştiinţific, participante la consultare
 •  4 tabere Junior Ranger în 2014, fiecare de câte 5 zile / grupă
 •  minim 60 de copii şi minim 12 profesori însoţitori participanţi la taberele Junior Ranger
 •  22 sesiuni de comunicare, în 22 de unităţi şcolare situate în cele 11 UAT-uri din aria naturală protejată
 •  minim 550 de elevi participanţi la sesiunile de comunicare, în cele 22 de unităţi şcolare situate în cele 11 UAT-uri din aria naturală protejată
 •  13 sesiuni de comunicare, fiecare de 1 zi, în 13 localităţi (Borşa, Baia Borşa, Moisei, Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, Leordina, Petrova, Casna Vişeului, Ruscova, Repedea, Poienile de Sub Munte, Bistra, Valea Vişeului) din cele 11 UAT-uri din aria naturală protejată
 •  minim 325 de adulţi participanţi la sesiunile de comunicare, în 13 localităţi, din cele 11 UAT-uri din aria naturală protejată
 •  1 model de broşură cu habitatele şi speciile de importanţă comunitară / naţională din aria naturală protejată, 4 000 buc. română şi 2 000 buc. engleză
 •  1 model de pliant cu resursele naturale şi impactul practicării agriculturii tradiţionale în aria naturală protejată, 2000 buc. română
 •  1 model de pliant cu resursele naturale şi impactul arhitecturii tradiţionale, respectiv permisiunile / restricţiile construcţiilor civile şi industriale în aria naturală protejată, 2000 buc. română
 •  1 model de afiş (cu păsările din aria naturală protejată), 2000 buc. română
 •  1 model de afiş (cu habitatele din aria naturală protejată), 2000 buc. română
 •  1 model de afiş (cu mamiferele din aria naturală protejată), 2000 buc. română
 •  1 model de afiş (cu amfibienii şi reptilele din aria naturală protejată), 2000 buc. română
 •  1 model de afiş (cu peşti din aria naturală protejată), 2000 buc. română
 •  1 model de afiş (cu nevertebratele din aria naturală protejată), 2000 buc. română
 •  1 model de afiş (cu plantele din aria naturală protejată), 2000 buc. română
 •  1 model de calendar personalizat cu specii şi habitate, 2000 buc. română
 •  1 model de mapă A4 de informare, cu buzunar interior, 6 000 buc. română / engleză
 •  1 model de ghid al vizitatorului + hartă (140 cm lungime, 100 cm lăţime), faţă şi verso, 4 000 buc. română şi 2 000 buc. engleză
 •  4 RollUp Banner cu următoarele teme: biodiversitate în aria naturală protejată, vizitare în aria naturală protejată, oameni şi tradiţii în aria naturală protejată, impacturi (amenintări şi pericole) în aria naturală protejată, de 150 cm lăţime, 205 cm înălţime
 •  1 pagină web actualizată şi programată
 •  1 studiu de evaluare a impactului activităţilor de informare şi conştientizare asupra grupurilor ţintă, vizitatorilor
 •  1 model de mapă A4 în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă primită, respectiv rezultatele propuse, cu buzunar interior, 1500 buc. română
 •  1 model de pliant A4 în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă primită, respectiv rezultatele propuse, 1500 buc. română
 • 1 panou pentru afişare temporară în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă primită
 • 30 de comunicate de presă lunare, emise de către UIP pe pagina web, în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă primită, respectiv rezultatele proiectului
 •  minim 21.500 de vizite la pagina web / an
 •  2 articole de presă în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă primită, respectiv rezultatele proiectului
 •  minim 5.000 tiraj mediu lunar / apariţie
 •  2 conferinţe de presă în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă primită, respectiv rezultatele proiectului
 •  minim 25 de persoane participante / conferinţă de presă

 

Activitatea F:
 •  un curs pe tema monitorizării speciilor şi habitatelor, 9 persoane (Biolog, Specialist IT/GIS, Şef Pază, 6 Rangeri / Agenţi de teren)
 •  un curs pe tema biodiversităţii speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară / naţională din aria naturală protejată, 9 persoane (Biolog, Specialist IT/GIS, Şef Pază, 6 Rangeri / Agenţi de teren)
 •  un curs pe utilizare Platforma GIS, cu bază de date geo-spaţiale GIS + extensii de analiză 3D, geostatistică, modelare spaţială şi urmărire a modificărilor cu serii de timp, 3 persoane (nivel avansat Specialist IT/GIS, nivel mediu Biolog, Şef Pază)
 •  S-a achiziționat echipamente specifice de monitorizare a habitatelor şi speciilor
 •  S-a achiziționat echipamente de prelevare / inventariere;
 •  S-a achiziționat echipamente de logistică;
 •  S-a achiziționat îmbrăcăminte - echipament de teren iarnă;
 •  S-a achiziționat îmbrăcăminte - echipament de teren vară;
 •  S-a achiziționat 7 pachete determinatoare: plante şi asociaţii vegetale, păsări, amfibieni şi reptile, mamifere, peşti apă dulce, nevertebrate (inclusiv acvatice), fluturi Europa;
 •  S-au achiziționat mijloace de transport în teren;
 •  S-au achiziționat echipamente tehnice;
 •  S-a achiziționat software;
Activitatea MP:
 •  S-a achiziționat laptop (pentru Manager de proiect) necesar pentru desfăşurarea activităţii din cadrul UIP + software (SO, Office) + rucsac transport
 •  S-a achiziționat laptop (pentru Asistent Manager de proiect) necesar pentru desfăşurarea activităţii din cadrul UIP + software (SO, Office) + rucsac transport
 •  S-a achiziționat laptop (pentru Contabil Şef) necesar pentru desfăşurarea activităţii din cadrul UIP + software (SO, Office) + rucsac transport
 •  S-au achiziționat scaune ergonomice pentru membrii UIP
 •  S-a achiziționat aparat foto DSLR + geantă pentru membrii UIP, necesar în vederea raportării şi justificării activităţii din cadrul UIP
 •  S-a achiziționat multifuncţional (imprimantă de reţea, copiator, scanner) pentru membrii UIP, necesar pentru producerea şi gestionarea documentelor proiectului de finanţare
 •  Rapoarte de monitorizare proiect
 •  Cereri de rambursare a cheltuielilor şi documente justificative (Rapoarte tehnice)
 •  3 rapoarte de audit intermediare anuale
 •  1 raport de audit final.